Aktuality
UŠO > Ústecký kraj > Aktuality
Zrušení disciplinárního trestu

4.9.2018 15:57 | Baráková Markéta | Přečteno: 745×

Vyjádření krajské SDK

Rozhodnutí republikové SDK, ačkoliv nám dali za pravdu, trest zrušili....každý ať si udělá obrázek sám.... možná chyba (bohužel z naší strany-krajské SDK )  v uveřejnění špatného data na vyjádření i na trestu (opět pouze dle republikové SDK). O potrestání se ve skutečnosti rozhodlo 16.7. za přítomnosti a svědectví členů výkonného výboru SČOŠS. Podnět byl zaslán 20.6.2018...= 26 dní. Toto věděl i viník, neboť na toto projednávání byl pozván a nezúčastnil se! I kdybychom brali v potaz datum uvedený v rozhodnutí republikové SDK (tj. 27.7.2018), jednalo se o uložení trestu do 37 dnů od přijetí podnětu...(ten přišel 20.6.2018 a promlčecí lhůta od provinění je 15 měsíců), co se týče rozhodnutí SDK je psáno v pravidlech "E.2. Disciplinární orgán Z A H Á J Í disciplinární řízení, má-li za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Může tak učinit z vlastního nebo cizího podnětu, a to nejpozději do 1 měsíce poté, co se o disciplinárním provinění dověděl."  toto bylo z naší strany splněno... Krajská SDK v tuto chvíli nevidí sebemenší důvod ke zrušení trestu. Pokud se republiková SDK domnívá, že  došlo  k  rozhodnutí pozdě a viník se  domnívá, že 70 dní od provinění je neadekvátních (promlčených), mělo dojít k posunutí trestu například od 1.7. popřípadě od 1.6., ale určitě ne ke zrušení. V momentu rozhodnutí a vydání disciplinárního potrestání, byly z naší strany splněny všechny náležitosti disciplinárního řádu. Toť vše k vyjádření a prominutí trestu republikovou SDK

 

Jednání SDK UŠO (27. 8. 2018 Hradec Králové)

 

ve věci odvolání Evžena Botheho proti rozhodnutí krajské SDK

Přítomni: Zdeněk Špička, Ondřej Vylíčil, Stanislav Jarý, Břetislav Uhříček, Drahoslav Krejza

Hosté: Mgr. Pavel Mohr (předseda UŠO), Evžen Bothe

Omluveni: Robert Dvořák, Ing. Ladislav Obluk

Evžen Bothe se odvolal proti rozhodnutí krajské SDK ve věci nesportovního chování při finálovém

turnaji krajského seriálu. Krajská SDK udělila výše jmenovanému 6 měsíční zákaz činnosti za

nesportovní chování a urážky a zesměšňování delegovaných rozhodčích.

Jmenovaný jak písemně, tak osobně na jednání SDK UŠO popsal dle svého pohledu situaci vedoucí

k nevhodnému chování, za které se dodatečně omluvil. Trest považuje za neadekvátní a udělení

trestu až po 70 dnech od skutku za nepřiměřené.

SDK UŠO se následně seznámila se stanovisky písemnými i ústními některých účastníků. Posoudila

veškeré náležitosti případu a rozhodla takto:

1) Co se týká posouzení nevhodného chování jmenovaného, tak považuje rozhodnutí krajské

SDK za správné. SDK chápe motivy, které vedli jmenovaného k nutnosti řešit situaci u

pořadatelů turnaje, chápe zvýšené emoce, ovšem jen do určité míry. Jestliže jmenovaný měl

dojem, že situace na jeho terči není odpovídajícím způsobem vyřešena, mohl požádat o

přesun na jiný terč, přítomnost rozhodčího apod. Jeho nekontrolovatelná reakce, kromě

disciplinárně řešeného chování, způsobila v násobně větším počtu dalším účastníkům turnaje

to, co sám považoval za svoji újmu, tedy přerušování zápasů, rušení v klíčových chvílích,

apod. Míra vulgarita, způsob a hlučnost vystupování je v rozporu nejen z pravidly, ale i

s dobrými mravy. Zvláště hráči vyšší sportovní úrovně si musí uvědomit, že jsou pro mnohé

vzorem, že oni jsou symbolem daného sportu. Jmenovaný hráč je hráčem Superligového

týmu a minimálně pro krajskou šipkařskou komunitu je oním symbolem. SDK UŠO se shodla

na faktu, že v případě, kdy by rozhodovala jako první instance, trest by nebyl nižší a ani jinak

mírnější.

2) SDK posuzovala kromě samotné skutkové podstaty i relevantnost termínů podání podnětu a

samotného řešení. SDK považuje podání podnětu až 31. den po dni, kdy k nesportovnímu

chování došlo, za nešťastné a těžko odůvodnitelné. Přestože je termín v souladu

s disciplinárním řádem, nevidí SDK důvod, aby tým organizátorů, jako navrhovatel podával

podnět s takovýmto zpožděním. V zájmu UŠO, pořadatelů, ale i „obviněných“ je, aby

podobné kauzy byly řešeny neprodleně a bez zbytečných průtahů. V dané situaci podnět

podávali pořadatelé a nedá se tedy předpokládat jakákoliv důkazní nouze.

3) Jako zásadní pro posouzení odvolání jsou termíny kdy krajská SDK obdržela podnět - 20. 6.

2018 a kdy rozhodla - 27.7.2018. SDK UŠO, jako tvůrce pravidel a orgán, který sporné

formulace může jako jediný oprávněný orgán vykládat, si je vědoma, že krajská SDK si mohla

vyložit formulaci „Zahájení řízení do 1 měsíce“ tak, že jakýmkoliv konáním v dané věci došlo

k zahájení řízení. Výklad a duch tohoto bodu ovšem pro orgány UŠO má stanovit, že

rozhodující jednání disciplinárního orgánu, tedy jednání vedoucí nezpochybnitelně

k rozřešení, má proběhnout nejpozději 1 měsíc od obdržení podnětu. Přestože si SDK

uvědomuje nedostatečnost oné formulace, není možné, aby tato nedostatečnost poškodila

druhou stranu. Tzn., že termín 1 měsíce pro jednání disciplinárního orgánu je pro UŠO

závazný a jakékoliv pochybnosti a pochybení s tím spojená, musí jít na vrub orgánů UŠO a to i

přesto, že krajská SDK konala a rozhodovala v dobré víře.

Usnesení:

1) SDK UŠO s politováním ruší rozhodnutí krajské SDK Ústeckého kraje ze dne 30. 8. 2018 ve

všech bodech týkajících se finálového turnaje Jackpot cupu konaného 19. 5. 2018

z důvodu promlčení.

2) SDK UŠO s okamžitou platností upravuje Disciplinární řád v bodě E.2., který nově zní

takto:

E.2. Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, má-li za to, že jsou k tomu oprávněné

důvody. Může tak učinit z vlastního nebo cizího podnětu. Rozhodnutí musí příslušná

instance učinit nejpozději do 30 dnů od písemného podání podnětu.

Zapsal: B. Uhříček

Ověřil: Zdeněk Špička, Mgr. Pavel Mohr

 

© 2005-2018 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2018 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2018 Ing. Martin Lenz | Poslední synchronizace: 12.12.2018 08:14

Vytištěno z http://www.sipky.org © 2005-2018 Unie šipkových organizací dne 12.12.2018 08:15:00