Aktuality
Přestupní termín

3.6.2024 06:00 | Šulc Petr | Přečteno: 1367× | Příloh: 1

27. 5. - 30. 6. 2024 Termín na podání přestupních lístků a zaplacení správního poplatku (rozhodující je termín doručení)

  1. Přestupový řád

K.1. Přestupy

K.1.1. Přestupy hráčů mezi jednotlivými družstvy se mohou uskutečnit jen v přestupních termínech na základě podání vyplněného přestupního lístku příslušnému sekretariátu.

K.1.2. Zimní přestupní termíny jsou pro všechny soutěže HLS jednotné. V krajských soutěžích všech úrovní určuje letní přestupní termín krajský sekretariát. V případě, že tak krajský sekretariát neučiní, platí pro soutěže níže uvedený letní přestupní termín. V případě, že kraj určí vlastní přestupní termín, pak tento musí být vždy ukončen nejpozději den před zahájením ligové soutěže v kraji: Letní přestupní termín pro Superligu končí 30 dnů po posledním hracím dnu MČR družstev, jestliže se tento konal po 31. 5. příslušného roku. V opačném případě platí níže uvedený letní přestupní termín i pro Superligu.

 

Letní (hlavní) přestupní termín:

  1. 6. - 30. 6. Termín na podání přestupních lístků a zaplacení správního poplatku (rozhodující je termín doručení)

      do 20. 7.   Nejzazší termín pro zadání přestupů krajskými sekretariáty

  1. 8. Termín, kdy přestup nabývá účinnosti

 

Zimní přestupní termín

  1. 12. - 15. 1. Termín na podání přestupních lístků a zaplacení správního poplatku (rozhodující je termín doručení)
  2. 1. Termín, kdy přestup nabývá účinnosti

 

K.1.3. V případě změn v družstvech v rámci jednoho klubu v letním přestupním termínu, tj. před zahájením nové ligové sezóny, se nejedná o přestup. Takovéto změny nejsou zpoplatněny. Změny v rámci klubu v zimním přestupním termínu již přestupem jsou.

K.1.4. Mimořádný přestup mimo přestupní termín je možný jen ve zcela výjimečných případech, jakým může být např. stěhování apod. Hráč, který využil ustanovení o mimořádném přestupu po zimním přestupním termínu, nemůže za nový tým nastoupit v Superlize a v žádných nadstavbách republikového charakteru (MČR, VF, …).

K.1.5. Správní poplatek za přestup je 200 Kč a za mimořádný přestup 500 Kč.

K.1.6. S každým přestupem hráče musí souhlasit hráč a předsedové obou klubů, tj. klubu, ze kterého hráč přestupuje i klubu, do kterého přestupuje.

 

K.1.7. Ukončení členství v klubu

K.1.7.1. Žádost o ukončení členství v klubu, je-li podepsána předsedou klubu i žádajícím hráčem, může být podána kdykoliv v průběhu sezóny. Účinnosti ovšem nabývá až dnem nabytí účinnosti nejbližšího přestupního termínu. Tzn., že žadatel do nabytí účinnosti zůstává nadále členem mateřského klubu. Žadatel je povinen se žádostí složit správní poplatek ve výši poplatku za přestup. Dnem nabytí účinnosti se hráč stává volným hráčem a při dopsání na soupisku nového klubu již žádný další správní poplatek neplatí.

K.1.7.2. Členství v klubu a zároveň v družstvu automaticky zaniká vždy k 15. 8. daného roku, jestliže od 1. 8. roku předešlého neměl hráč po celou tuto dobu uhrazen členský příspěvek UŠO (nevztahuje se na jednorázový turnajovou členský příspěvek). Dnem takto zaniklého členství se hráč stává hráčem volným.

K.1.8. Ukončení členství v klubu bez souhlasu předsedy klubu

K.1.8.1. V případě, že předseda ligového klubu s ukončením členství nesouhlasí, hráč může podat písemnou žádost o „Ukončení členství v klubu bez souhlasu předsedy“, včetně složení správního poplatku ve výši odpovídající správnímu poplatku za přestup.

K.1.8.2. Dnem podání, resp. doručení žádosti na KS běží 6 měsíční blokační lhůta, po kterou je hráč blokován ve všech úkonech spojených s klubem, resp. družstvem (tzn., že nesmí nastoupit v soutěžním utkání, nesmí realizovat přestup, hostování apod.). Po uplynutí této blokační lhůty je hráč vyvázán z klubu, resp. družstva, a stává se volným hráčem.

K.1.8.3. Porušení tohoto pravidla ze strany hráče bude považováno za nedovolený start hráče s disciplinárními důsledky. Žádost bude zneplatněna a hráč se stane opět hráčem původního klubu.

K.1.8.4. Sekretariát je po řádném podání žádosti povinen:

  1. a) informovat předsedu klubu o podání žádosti
  2. b) zrušit hráči příslušnost k družstvu dnem přijetí žádosti
  3. c) zadat ukončení klubové příslušnosti s datem šesti měsíců po datu přijetí žádosti
  4. d) do poznámek v kartě hráče zadat informaci

K.1.8.5. V případě, že hráč v době 6 měsíční blokace projeví zájem o zrušení žádosti o uvolnění, musí tak opět učinit písemně a po přijetí žádosti sekretariátem bude opět uvolněn pro činnost v mateřském klubu. 

 

K.2. Přestup - doplnění

K.2.1. V případě, že se do soutěže přihlásí nový tým, může doplnit tým o hráče jiných týmů i mimo přestupní termín, aniž by to bylo považováno za mimořádný přestup. Správní poplatek za přestup-doplnění činí 200 Kč.

K.2.2. Pravidlo o přestupu - doplnění lze uplatnit pouze do prvního soutěžního utkání daného nového družstva.

K.2.3. Ostatní podmínky, jako nutný souhlas obou předsedů apod., platí stejně, jako u standardního přestupu.
K.2.4. Aplikace pravidla o doplnění je vždy podmíněna souhlasem sekretariátu.

 

K.3. Hostování

K.3.1. Hostování v Superlize, v Ligovém poháru UŠO a mezi družstvy z různých krajských soutěží není dovoleno.

K.3.2. Možnost hostování v rámci jedné krajské soutěže řeší příslušné sekretariáty v krajském doplnění pravidel a soutěžního řádu UŠO.

K.3.3. Hostující hráč nemůže za tým, ve kterém hostuje, nastoupit v žádné nadstavbové soutěži, či v nadstavbové části soutěže a ani v Ligovém poháru UŠO.

 

K.4. Střídavý start

K.4.1. Pravidlo střídavého startu je určeno výhradně pro Gambrinus Superligu.

K.4.2. Střídavý start lze uplatnit jen v rámci jednoho klubu. Jde o hráčskou výpomoc v rámci klubu, kdy za tým hrající Gambrinus Superligu může nastoupit k jednomu konkrétnímu superligovému utkání pouze jeden hráč z jiného týmu příslušného klubu.

K.4.3. Tým, který chce v utkání využít hráče na střídavý start, musí nahlásit na republikový sekretariát (emailem a telefonem) alespoň 24 hodin před utkáním ty hráče, které chce využít na střídavý start, aby se hráč(i) propsal(i) na soupisku superligového týmu.

K.4.4. Jeden konkrétní hráč může v základní části nastoupit max. 2x na střídavý start. V případě prvního porušení pravidla, budou zápasy takového hráče kontumovány výsledkem 0:2. V případě opakovaného porušení tohoto pravidla může být kontumováno celé utkání.

K.4.5. Superligový tým může v turnaji MČR kat. ELITE využít na střídavý start hráče družstva, které se zúčastní MČR družstev (bez ohledu na kategorii) dané sezóny, jen v případě, že tento hráč nezasáhne do žádného zápasu mateřského družstva z programu MČR.

K.4.6. V případě, že by hráč nastoupil na střídavý start v SL týmu i za mateřské družstvo v jakémkoliv jiném utkání programu MČR družstev, ztrácí SL tým nárok na odměnu a bude vyloučen z play off nebo bude vyloučen z play out a skončí na posledním sestupovém místě. Mateřské družstvo v nižší kategorii nebude nijak postiženo. Případné sankce mají zpětnou účinnost. Uplatněny mohou být nejpozději do 31. 7. příslušného kalendářního roku. 

© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 24.6.2024 07:18
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement

Vytištěno z © 2005-2024 Unie šipkových organizací dne 24.6.2024 08:09:44
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement