Aktuality
Podzimní přestupní termín

2.12.2019 13:20 | Šulc Petr | Přečteno: 403× | Příloh: 1

od 1.12.2019 do 15.1.2020

K. Přestupový řád
K.1. Přestupy
K.1.1. Přestupy hráčů mezi jednotlivými družstvy se mohou uskutečnit jen v přestupních termínech na základě podání
vyplněného přestupního lístku příslušnému sekretariátu.
K.1.2. Zimní přestupní termíny jsou pro všechny soutěže HLS jednotné. V krajských soutěžích všech úrovní určuje
přestupní termín krajský sekretariát. V případě, že tak krajský sekretariát neučiní, platí pro soutěže níže uvedený letní
přestupní termín. V případě, že kraj určí vlastní přestupní termín, pak tento musí být vždy ukončen nejpozději den
před zahájením ligové soutěže v kraji: Letní přestupní termín pro Superligu končí 30 dnů po posledním hracím dnu
MČR družstev, jestliže se tento konal po 31. 5. příslušného roku. V opačném případě platí níže uvedený letní
přestupní termín i pro Superligu.
Letní (hlavní) přestupní termín:
1. 6. - 30. 6. Termín na podání přestupních lístků a zaplacení správního poplatku (rozhodující je termín
doručení)
do 20. 7. Nejzazší termín pro zadání přestupů krajskými sekretariáty
1. 8. Termín, kdy přestup nabývá účinnosti
Zimní přestupní termín
1. 12. - 15. 1. Termín na podání přestupních lístků a zaplacení správního poplatku (rozhodující je termín
doručení)
16. 1. Termín, kdy přestup nabývá účinnosti
do 18. 1. Nejzazší termín pro zadání přestupů krajskými sekretariáty
K.1.3. V případě změn v družstvech v rámci jednoho klubu v letním přestupním termínu, tj. před zahájením nové
ligové sezóny, se nejedná o přestup. Takovéto změny nejsou zpoplatněny. Změny v rámci klubu v zimním přestupním
termínu již přestupem jsou.
K.1.4. Mimořádný přestup mimo přestupní termín je možný jen ve zcela výjimečných případech, jakým může být
např. stěhování apod. Hráč, který využil ustanovení o mimořádném přestupu po zimním přestupním termínu, nemůže
za nový tým nastoupit v Superlize a v žádných nadstavbách republikového charakteru (MČR, VF, …).
K.1.5. Správní poplatek za přestup je 200 Kč a za mimořádný přestup 500 Kč.
K.1.6. S každým přestupem hráče musí souhlasit hráč a předsedové obou klubů, tj. klubu, ze kterého hráč přestupuje i
klubu, do kterého přestupuje.
K.1.7. Ukončení členství v klubu
K.1.7.1. Žádost o ukončení členství v klubu, je-li podepsána předsedou klubu i žádajícím hráčem, může být podána
kdykoliv v průběhu sezóny. Účinnosti ovšem nabývá až dnem nabytí účinnosti nejbližšího přestupního termínu. Tzn.,
že žadatel do nabytí účinnosti zůstává nadále členem mateřského klubu. Žadatel je povinen se žádostí složit správní
poplatek ve výši poplatku za přestup. Dnem nabytí účinnosti se hráč stává volným hráčem a při dopsání na soupisku
nového klubu již žádný další správní poplatek neplatí.
K.1.7.2. Členství v klubu a zároveň v družstvu automaticky zaniká vždy k 1. 8. daného roku, jestliže od 1. 7. roku
předešlého neměl hráč po celou tuto dobu platnou hráčskou licenci (nevztahuje se na jednorázovou turnajovou
licenci). Dnem takto zaniklého členství se hráč stává hráčem volným.

© 2005-2019 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2019 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2019 Ing. Martin Lenz | Poslední synchronizace: 12.12.2019 20:01

Vytištěno z http://www.sipky.org © 2005-2019 Unie šipkových organizací dne 12.12.2019 20:06:34