Hrací systém
UŠO > Karlovarský kraj > Hrací systém
Připomínáme nutnost kontrolovat

9.8.2013 09:06 | Adamovic Alois | Přečteno: 4578× | Příloh: 1

soupisky obouch nastupijicích družstev ...

 

.2. Soupisky ligových klubů a družstev

B.2.1. Soupiska ligového klubu a družstva musí být zaregistrována na příslušném krajském sekretariátu UŠO v daném termínu a v dané hráčské sezóně. Platnou se soupiska stává po zavedení soupisky do soutěžního programu Leguán. Soupisku si lze ověřit prostřednictvím webových stránek  www.sipky.org .

B.2.2. Na úplných soupiskách družstev, resp. ligových klubů mohou být evidování jen registrovaní hráči bez ohledu na platnost licence.

B.2.3. Na soupiskách pro soutěžní utkání mohou být uvedeni jen registrovaní hráči se zaplacenou licencí UŠO pro danou sezónu s výjimkou LSM. 

B.2.4. K ligovému utkání může nastoupit pouze člen družstva, který je na soupisce příslušného družstva, a který je zároveň licencovaným hráčem UŠO (tj. hráč, který má zaplacenou licenci UŠO a zároveň není licencovaným hráčem jiného národního svazu).

B.2.5. Soutěžní soupiska družstva pro soutěžní utkání musí u každého hráče obsahovat jméno, datum narození, registrační číslo a reálnou portrétovou fotografii, která umožní snadnou a jasnou identifikaci hráče.

B.2.6. Min. počet hráčů na soutěžní soupisce k datu zahájení soutěže musí být u HLS a LPU čtyři a u LSŽ a LSM tři.

B.2.7. Úplné soupisky týmů se uzavírají před zahájením čtvrtého kola před koncem dané soutěže. Tj. čtyři kola před koncem části hrané systémem každý s každým. Po tomto datu může být pouze ukončeno hostování, jestliže daná krajská soutěž hostování povoluje.

B.2.8. Doplacení licence hráči z úplné soupisky družstva není považováno za doplnění hráče na soupisku.

 

C. Rozhodování v soutěžních utkáních

C.1. Rozhodčí pro ligové utkání může jmenovat příslušný sekretariát UŠO nebo SDK UŠO.

C.2. V případě, že rozhodčí není jmenován dle bodu C.1., stávají se rozhodčími kapitáni družstev.

C.3. Rozhodčí je povinen zkontrolovat před zahájením utkání způsobilost družstev nastoupit k utkání (tj. zkontrolovat především platnost soupisek družstev a oprávněnost startu hráčů uvedených v zápise z utkání), případně ověřit další náležitosti vyplývající ze sportovních pravidel a soutěžního řádu UŠO. Tato kontrola musí vždy proběhnout před utkáním nebo při dopisování hráče do zápisu z utkání v průběhu utkání (čtvrtý hráč nebo náhradníci).

C.4. V průběhu utkání dbá na dodržování sportovních pravidel a soutěžního řádu UŠO a jeho rozhodnutí v případě sporů nebo v případě porušení pravidel ze strany účastníků utkání nesmí odporovat duchu Sportovních pravidel a soutěžnímu řádu UŠO.

C.5. Pokud se kapitáni nedohodnou na řešení případného sporu a utkání není dohráno, uvedou oba kapitáni do zápisu důvody, proč utkání není dohráno a stvrdí to svým podpisem. Zápis neprodleně doručí na příslušný sekretariát.

C.6. Příslušný sekretariát má právo kontroly průběhu utkání a to i zpětně, např. kontrolou zápisu utkání apod.. 

 

I.23. Po ukončení utkání oba kapitáni překontrolují správnost zápisů z utkání a vzájemně si jej podepíší. Zápis z utkání je kapitán domácího družstva povinen zadat prostřednictvím webu sipky.org a výsledkové brány do 24 hodin po odehrání utkání, neurčí-li příslušný sekretariát jinak. Originální zápisy jsou oba týmy povinny archivovat do 30. 6. příslušného kalendářního roku a předložit je na vyžádání příslušnému orgánu. Kapitán hostů má 5 dní na kontrolu, autorizaci či připomínkování zadaného utkání. V případě, že tak neučiní, je zadaný výsledek platný.

 

K.1.2. Zimní přestupní termíny jsou pro všechny soutěže HLS jednotné. V krajských soutěžích všech úrovní určuje přestupní termín krajský sekretariát. V případě, že tak krajský sekretariát neučiní, platí pro soutěže níže uvedený letní přestupní termín. V případě, že kraj určí vlastní přestupní termín, pak tento musí být vždy ukončen nejpozději den před zahájením ligové soutěže v kraji: Letní přestupní termín pro Superligu končí 30 dnů po posledním hracím dnu MČR družstev, jestliže se tento konal po 31. 5. příslušného roku. V opačném případě platí níže uvedený letní přestupní termín i pro Superligu.

 

Letní (hlavní) přestupní termín:

 

                1. 7. - 30. 7.          Termín na podání přestupních lístků (rozhodující je termín doručení)

                do 20. 8.                Nejzazší termín pro zadání přestupů krajskými sekretariáty

                1. 9.                      Termín, kdy přestup nabývá účinnosti

 

Zimní přestupní termín

 

                1. 12. - 15. 1.        Termín na podání přestupních lístků (rozhodující je termín doručení!)

                16. 1.                    Termín, kdy přestup nabývá účinnosti
            do 18. 1.                   Nejzazší termín pro zadání přestupů krajskými sekretariáty

 

K.1.3. V případě změn v družstvech v rámci jednoho klubu v letním přestupním termínu, tj. před zahájením nové ligové sezóny, se nejedná o přestup. Takovéto změny nejsou zpoplatněny. Změny v rámci klubu v zimním přestupním termínu již přestupem jsou.

K.1.4. Mimořádný přestup mimo přestupní termín je možný jen ve zcela výjimečných případech, jakým může být např. stěhování apod. 

 

 

 

A.1.7. Pokud se družstvo, na které se nevztahuje pravidlo A.1.8.a) o povinném postupu (je nadřazeno tomuto bodu), nepřihlásí do příslušné ligové úrovně, pak se jeho nástupnické družstvo nemůže přihlásit ani do nejnižší ligové úrovně. Výjimku v odůvodněných případech schvaluje příslušný sekretariát, či sekretariáty.

A.1.8. Družstvo je vyloučeno ze soutěží UŠO a zaniká:
a) odmítne-li postup, resp. doplnění družstva do příslušné ligové skupiny v příslušné krajské soutěži, dle stanoveného klíče
b) na základě rozhodnutí v rámci disciplinárního řízení
c) ukončí-li činnost v průběhu rozehrané soutěže

A.1.9. Za nástupnická družstva vyloučeného týmu se považuje družstvo stejného, či téměř stejného, názvu nebo družstvo, na jehož soupisce budou min. 3 hráči z původního vyloučeného družstva, bez ohledu na jeho název.
A.1.10. Družstvo vyloučené ze soutěží UŠO a jeho případné 

nástupnické družstvo nemůže dohrát žádnou ze soutěží UŠO daného ligového ročníku, ve které došlo k vyloučení družstva.

A.1.11. Nástupnická družstva vyloučeného týmu se nemohou zúčastnit nejbližšího řádného ligového ročníku HLS UŠO.

 

 

 

 

 

 

© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 20.4.2024 03:42
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement

Vytištěno z © 2005-2024 Unie šipkových organizací dne 20.4.2024 03:43:07
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement