Pokyny vedoucím
UŠO > Královéhradecký kraj sever > Pokyny vedoucím
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE A POKYNY LIGOVÝM TÝMŮM

21.8.2017 12:10 | Vylíčil Ondřej | Přečteno: 1491×

Hrací systém, postupový a sestupový klíč, způsob nahlašování ligových i pohárových výsledků, postup při překládání termínů utkání a další užitečné informace, instrukce a pokyny.

IKDYŽ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVCE POMĚRNĚ OBSÁHLÉ DOPORUČUJI JE NEPODCENIT A POZORNĚ PROSTUDOVAT !!!

ČERSTVÉ NOVINKY JSOU VYZNAČENY ČERVENÝM PÍSMEM

První zářijový víkend odstartuje v naší oblasti (Královéhradecký kraj sever) 23. ročník Hlavní ligové soutěže (HLS) a Ligového poháru (LPU). Rozlosování je k dispozici v sekci Ligové soutěže resp. Ligový pohár.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Hrací systém Hlavní ligové soutěže
Postupový a sestupový řád Hlavní ligové soutěže
Odměny za umístění a vyčíslení příspěvků na cestovné
Kompletní informace k Ligovému poháru

OSTATNÍ PRAVIDLA, INSTRUKCE A POKYNY

Povinnost nahlašování LIGOVÝCH výsledků

Výsledky hlásí domácí družstvo JEDINÝM MOŽNÝM ZPŮSOBEM zadáním kompletního zápisu z utkání do výsledkové brány a to do 24 hodin po odehrání utkání.
V případě, že kompletní zápis nebude v uvedeném časovém intervalu a uvedeným způsobem zadán, dojde k udělení technické kontumace domácích (0 bodů, skóre 0:18). Pokud ani v následujících 2 dnech od jejího udělení nebude zápis doplněn nabude tato technická kontumace platnosti.
Hostující tým má na kontrolu či připomínkování soupeřem zadaného utkání (zápisu) max. 5 dní po termínu daného utkání. V případě, že kontrolu neprovede, stává se výsledek (zápis) platným.
Originální papírový zápis se nikam neodevzdává (neposílá)! Oba týmy (domácí i hostující) jsou si je ale povinni do konce sezóny (30. června) archivovat.
Upozornění pro zadávající! Pro zadání výsledku respektive zápisu z utkání prostřednictvím výsledkové brány, musí být zadávající členem družstva potažmo klubu, kterého se výsledek/zápis týká. Dále musí být na webu zaregistrovaný a samozřejmě ve chvíli zadávání i přihlášený. Jinak možnost pro zadání výsledku/zápisu není aktivní. Registraci i přihlášení lze učinit přímo na těchto stránkách prostřednictvím nabídek v pravém horním rohu.

Povinnost nahlašování POHÁROVÝCH výsledků

Výsledky hlásí domácí družstvo zasláním zprávy s celkovým skórem na telefon 603104220 nebo e-mail kralovehradeckykrajsever@sipky.org. Učinit tak musí nejpozději do 10:00 hodin vždy následující den po termínu utkání. Zápis z utkání do výsledkové brány nezadává a ani jeho kopii nezasílá na sekretariát. Oba týmy (domácí i hostující) jsou si je ale povinni do konce sezóny (30. června) archivovat.
V případě, že si domácí tým nesplní tuto nahlašovací povinnost je mu udělena technická kontumace (skóre 0:21) a pokud do následujících 2 dnů od jejího udělení výsledek nenahlásí nabude tato technická kontumace platnosti.

Disciplinární tresty

Sankce, prohřešky, přestupky a tresty (jednotlivců i týmů) budou po celou sezónu evidovány na listině disciplinárních trestů. O udělení případných "drobnějších" sankcí bude vždy vyrozuměn emailovou zprávou vedoucí potrestaného družstva. V případě vážnějších proviněních budou informováni i předsedové.

Zápis z utkání Hlavní ligové soutěže

K dispozici jsou dva druhy zápisů z ligového utkání. Jeden je určen týmům hrajícím v soutěži hru 501, druhý pak týmům hrajícím 301. Oba jsou téměř shodné. Liší se jen v políčkách týkajících se podrobné statistiky (evidence zavření v určitém kole). Zápisy jsou k dispozici v sekci Formuláře a tiskopisy.

Vedení podrobné statistiky hráčů v ligovém utkání

Tzv. křížkování náhozů hráčů (křížkuje se pouze v utkáních jednotlivců!) není povinné, avšak je třeba pamatovat na to, že právě i náhozy jsou zahrnovány do výsledného koeficientu hráče. Vést evidenci náhozů se proto doporučuje, protože v opačném případě výrazně znevýhodňujete své hráče.
Z každé ligové skupiny (netýká se finálové části Extraligy) totiž obdrží 6 hráčů s nejlepším koeficientem a nejlepší hráč z každého týmu odměnu v hodnotě 220 Kč = volnou vstupenku na Párty šipkařů. Zároveň si zajistí nominaci do turnajů nejlepších hráčů jednotlivých lig (Král ligy), které se odehrají právě v dějišti této závěrečné ligové akce. Vítězové turnajů obdrží originální pamětní prsteny s vyrytým vlastním jménem a nápisem Král ligy.

Utkání na dvou terčích

Utkání se odehrávají obvykle na jednom šipkovém přístroji. Pokud je v provozovně umístěno více přístrojů, zápasy mohou probíhat na 2 přístrojích současně (musí být umístěny v jedné místnosti), pokud tak před zápasem rozhodne domácí kapitán a učiní o tom poznámku v zápise z utkání.
Všechna utkání Extraligy sever, kde mezi hracími místy jejich aktérů je vzdálenost větší nebo rovna 40 km, se odehrávají na 2 terčích. Na 2 terčích se dále odehrávají všechna utkání finálové části Extraligy o titul.

Povinný přechod na dva terče v průběhu utkání

Pokud se na hracím místě hrají 2 utkání ve stejný den, mezi nimiž je časový rozdíl do 4 hodin, a zároveň jsou v místě umístěny 2 funkční přístroje, pak v případě, že v prvním hraném utkání není za 2,5 hodiny od oficiálního času jeho zahájení odehráno 10 dílčích zápasů, utkání pokračuje počínaje 11. zápasem povinně na 2 terčích.

Rozdíly v termínech utkání

Před každým zápasem pečlivě prostudujte hrací den a čas soupeře. Ne všechna družstva hrají v neděli od 14:00 hodin!

Postup při překládání utkání

Existují případy, kdy potřebujete přeložit termín utkání. Se změnou termínu musí souhlasit obě družstva, proto kontaktujte nejprve svého soupeře. V případě, že souhlasí, musí oba týmy (domácí i hosté) oznámit sekretariátu termín náhradní. Pokud k dohodě nedojde anebo jeden z aktérů změnu termínu nenahlásí, platí původní termín dle rozlosování (výjimku může učinit sekretář pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech). Upozornění: pravidla dovolují utkání pouze předehrát a ve výjimečných případech dohrát - proto je důležité problémy s termíny řešit s dostatečným předstihem.
Všechny týmy mají s ohledem na regulérnost právo odehrát poslední ligové kolo základní či finálové části ve stejný hrací den a čas a to i přesto, že rozlosování toto může stanovovat jinak. Pro posouzení a určení "stejného" hracího dne a času je rozhodující řádný termín posledního utkání posledního kola dané skupiny. Tzn., že v případě, kdy se např. jedno utkání posledního kola skupiny má odehrát dle řádného rozpisu v neděli od 18:00 (ostatní od 14:00), pak každý tým skupiny může uplatnit právo na posun svého utkání také na 18:00. Pro uplatnění tohoto svého práva jsou stanoveny 2 termíny. V případě, že s posunem bude souhlasit i soupeř, pak stačí splnit oznamovací povinnost nejpozději 3 dny před původně stanoveným termínem utkání. Tým může požádat o posun utkání i bez souhlasu soupeře. V tomto případě je ovšem povinen uplatnit svůj požadavek na jednotnou dohrávku svého utkání posledního kola písemně a nejméně 30 dnů před původním řádným termínem utkání. Tato lhůta je nezbytná proto, aby tým soupeře byl informován v dostatečném předstihu a mohl se tak na změnu termínu připravit, aby důraz na regulérnost na straně jedné nebyla poškozujícím faktorem na straně druhé. Jestliže tohoto svého práva tým nevyužije v daném termínu, resp. se následně nedohodne na posunu se svým soupeřem, pak platí původní rozpis.
Jinak samozřejmě i nadále platí, že poslední 2 kola soutěže (týká se základní i finálové části) nesmí být dohrávána po "hraničním termínu" pro dané ligové kolo stanoveném sekretariátem (výjimku může učinit sekretář pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech). Zároveň platí, že odložená utkání z předchozích kol musí být dohrána do termínu předposledního kola dané ligové skupiny (předehrávky posledních 2 kol možné jsou).

Pravidlo "Vyšší princip"

V případě, že se termín utkání (ligového či pohárového) bude překrývat s jakoukoli krajskou soutěží (např. Regionální Master, Šipkohraní) nebo celorepublikovou akcí UŠO (např. Republiková Grand Prix, Mistrovství ČR) mají tyto před ligovým zápasem přednost. Znamená to, že pokud se jediný hráč z obou aktérů daného utkání akce zúčastní, pak má jeho družstvo stoprocentní nárok na odklad. O ten je nutné zažádat na krajském sekretariátu nejméně 7 dní před termínem utkání.

Soupisky, členské základny, kontakty, ...

Překontrolujte řádně soupisku vašeho týmu (zda-li nechybí někdo z hráčů) včetně kontaktních údajů hracího místa a vedoucího (postup: v sekci "Ligové soutěže" klikněte na "Profily klubů a družstev", poté v seznamu vyhledejte své družstvo a klikněte na jeho název). Podobně zkontrolujte i členskou základnu vašeho klubu. V případě nesrovnalostí ihned zkontaktujte krajský sekretariát (upozornění: oficiální soupisky včetně fotografií hráčů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům).
Soupisky družstev (nikoli klubové členské seznamy) uveřejněné na webu mají platnost originálů. Slouží tedy nejen pro kontrolu, ale lze se s nimi prokazovat při utkáních (a to i elektronickým způsobem = otevřením soupisky např. v mobilním telefonu). Upozorňuji, že nastoupit do utkání může pouze hráč uvedený na soupisce družstva. Na ni jsou pouze ti, kteří mají platnou hráčskou licenci UŠO a fotografii v databázi.

Systém zápasů dvojic (platí i pro prodloužení)

Především pro nové týmy popis systému zápasů dvojic (9. a 10. dílčího utkání HLS)
Nasazení a rozhoz na střed: kapitáni obou týmů před prvním utkáním dvojic (tj. dílčí utkání č. 9) určí a zapíší 4 hráče, kteří nastoupí do tohoto utkání dvojic a zároveň určí hráče z této čtveřice, který provede rozhoz na střed. V případě, že rozhoz neurčil vítěze, pokračují další hráči daných čtveřic ve střídavě obráceném pořadí až do rozhodnutí. Vítěz rozhozu určuje, který tým zahajuje liché legy, a který sudé legy. Lichým legem se rozumí leg, ve kterém nastupují dvojice uvedené v zápisu jako první, a případně rozhodující třetí leg. Sudým legem je leg, ve kterém nastupují dvojice uvedené v zápisu z utkání jako druhé. Stejným způsobem postupují kapitáni také při druhém utkání dvojic (tj. dílčí utkání č. 10).
Hrací systém: nasazené dvojice nastupují k utkání dle rozpisu. Pořadí hráčů ve dvojici se může v každém novém legu lišit (pořadí hráčů ve dvojici dle zápisu není závazné). Ovšem během jednoho legu jej po jeho rozehrání nelze jakkoliv měnit. Každá dvojice hraje pouze na 1 vítězný leg. Při výhře obou párů jednoho týmu vyhrává tento celé utkání 2:0. Vyhraje-li z každého týmu jen jedna dvojice, je stav 1:1 a o rozhodující leg se utkají vítězové úvodních legů. Vítěz tohoto legu získává pro svůj tým rozhodující leg a jeho tým tak celkově vítězí 2:1 resp. 1:2.
Doplnění: do zápasů dvojic i prodloužení nastupují hráči výhradně dle rozhodnutí kapitána. Ten může sestavit páry nejen z hráčů základní sestavy, ale i z náhradníků, aniž by toto bylo považováno za střídání. Utkání dvojic a prodloužení tak není omezeno žádným předem daným rozpisem. POZOR ale na složení dvojic, které se v 9. a 10. zápase nesmí opakovat!!!

Rozdílná pravidla Cricketu (týká se A, B a C lig a týmů hrajících Ligový pohár)

Výtah z dodatku k pravidlům: bod B.3. Cricket Cut Throat Liga se v kraji hraje dle typu terče respektive jeho nastavení (na typu Diamond Dart Vofotronix = v některých případech zavření jedním hráčem; na typech Löwen, Cyberdine apod. = vždy zavření oběma spoluhráči) vždy ale maximálně na 20 kol.
Doporučení: nejideálnější je si před startem ligy vyzkoušet (při tréninku) za jaké situace právě váš domácí terč hru Cricket Cut Throat Liga ukončuje. V případě nesrovnalostí neprodleně kontaktujte správce (provozovatele) přístroje.

Přestupní termíny

Přestupy hráčů mezi jednotlivými týmy našeho kraje jsou možné pouze v přestupních termínech. I nadále jsou stanoveny dva: letní termín na podání přestupních lístků (rozhodující je termín doručení) = 1. 6. - 31. 8. (přestup nabývá účinnosti dnem zaplacení správního poplatku) a zimní termín na podání přestupních lístků (rozhodující je termín doručení) = 1. 12. - 15. 1. (přestup nabývá účinnosti 16. 1.).

Důležité základní pravidlo

Odehrání soutěžního utkání na neschváleném šipkovém přístroji (schvaluje krajský sekretariát) je považováno za hrubé porušení pravidel, které může vést až k vyloučení družstva ze soutěže.

© 2005-2018 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2018 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2018 Ing. Martin Lenz | Poslední synchronizace: 21.7.2018 13:32

Vytištěno z webového portálu http://www.sipky.org © 2005-2018 Unie šipkových organizací dne 21.7.2018 13:32:22